trafik_kaza-tazminatı

trafik_kaza-tazminatı

Asa Hasar Danışmanlık-Trafik Kazası Tazminatı

TRAFİK KAZASI MAĞDURU İSENİZ VEYA BİR YAKININIZI TRAFİK KAZASINDA KAYBETTİYSENİZ VE HAKLARINIZI ALAMADIYSANIZ VEYA EKSİK ALDIĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ LÜTFEN BİZİ ARAYIN VEYA MESAJ BIRAKIN BİZ SİZİ ARAYALIM

Trafik kazası tazminatı, Trafik kazasında ölüm tazminatı, Trafik kazasında sakatlık tazminatı, Trafik Kazası Tazminatı almak, Trafik kazası tazminatı hesaplamak vs…

Eğer yukarıdaki konuları iyi bilmiyorsanız mutlaka profesyonel yardım alın!

Trafik kazası mağdurları kendilerine tanınan hakları biliyor mu?

Ölümlü Ya da Yaralanmalı Trafik Kazalarında Tazminat

Maalesef ülkemizde yaşanan trafik kazalarının hepsi olmasa da çoğunluğu dikkatsiz yada trafik kurallarına riayet etmeyen sürücüler yüzünden meydana gelmekte,bu kazalar sonucunda oluşan maddi hasarın yanında kazaya karışan kişilerin ömür boyu sakat kalmalarına, uzun süren tedavi süreci geçirmelerine hatta bir çok insanın hayatını  kaybetmelerine neden olmaktadırlar.

Bu üzücü durumu yaşayan mağdur olan kişiler kendileri yaralanma veya kalıcı bir sakatlık oluşacak hasar aldıysa gerek kendileri için gerekse kazada kaybettikleri yakınları için hem maddi hem manevi tazminat hakları olduğunu bilmiyor.

Bazen mağdurların  bu haklarını, uygulanan prosedürleri bilmemeleri, sigorta şirketlerinin işi zorlaştırması ya da konusunda ehil, uzman olmayan iş takipçileri yüzünden almaları gereken maddi ve manevi tazminatı ya eksik almakta ya da süreç yıllar sürmekte.

Trafik kaza mağdurlarının hakları olan maddi ve manevi tazminatı ceplerinden hiç masraf etmeden, senelerce beklemeden konusunda uzman ekibimizle trafik kazalarından doğan haklarınızı almanıza yardımcı oluyoruz.

Kaybettiklerinizi geri getiremeyiz ama geride kalanların haklarının eksiksiz ve en makul sürede yasal yollarla almanıza yardımcı oluyoruz ve bir nebze de olsa maddi yükünüzü hafifletmeye çalışıyoruz.

Trafik kazası tazminatı, Her türlü maddi ve manevi tazminatlar hakkında sorularınızı uzmanımız cevaplıyor

Ölümlü Trafik Kazalarında Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Bugün ülkemizde tazminat hesaplama yöntemleri konusunda kurum ve kuruluşlar arasında bir uyum olmayıp, âdeta karmaşa (kaos) yaşanmaktadır.

Bir yandan hazine müsteşarlığı, sigorta şirketlerinin istekleri doğrultusunda yayınladığı genelgeyle (yargıdaki uygulamaları göz ardı ederek) farklı bir formül ile Amerikan yaşam tablosunu ve trafik kazası tazminatı hesaplarının aktüerler tarafından yapılması koşulunu dayatırken, öte yandan sosyal güvenlik kurumu, rücu davalarından daha yüksek sonuç alabilme amacıyla ülkemiz koşullarını yansıtmaktan uzak bir yaşam tablosunu uygulamaya koyarak  kurumlar arasında fark ve karmaşa (kaos) yaratmışlardır.

Bu yüzdendir ki, insan zararları nedeniyle tazminat davaları yargıda aşırı bir yığınak oluşturmuş, yargının iş yükünün artmasına neden olunmuştur.

Ölümlü trafik kazalarında hayatını kaybeden mağdur yakınlarına ödenecek trafik kazası tazminatının tutarı, sigorta poliçelerinde kaza başına, ölüm veya sakatlanma tazminatları üst sınır olarak belirtilmektedir.

Burada ben veya yakınım ne kadar trafik kazası tazminatı alacak diye sorulursa, bu soruya net cevap vermek yanlış olur, çünkü mağdur yakınlarına ödenecek tazminatı dava açılmış ise mahkemenin atayacağı bilir kişi tarafından hesaplanmakta, eğer dava açılmadan sigorta şirketine doğrudan başvurulmuş ise şirketlerin bünyesinde bulunan bilirkişiler tarafından bu hesaplama yapılacaktır.

Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplamaları Çok Değişik Yapılmaktadır.

Bugün üç ayrı kurumda üç farklı uygulama vardır:

  1. a) sigorta şirketleri “devre başı ödemeli belirli süreli rant formülü” ve  %3 teknik faiz adı altında bir hesaplama yöntemi uygulamakta ve zarar sürelerini belirlemede CSO-1980 Amerikan tablosunu kullanmaktadırlar.
  2. b) sosyal güvenlik kurumu gelir bağlama işlemlerinde, %5 artırım ve İskonto değerini ve bir takım akademisyenlere hazırlattığı, aslında ülke gerçeklerine aykırılığı açıkça belli olan trh-2010 adı verilen bir yaşam tablosunu kullanmaya başlamış bulunmaktadır.
  3. c) Yargı’da geçeli olan ise, uzun yıllardan beri kullanılagelen pmf-1931 Fransız yaşam tablosuna göre ve “Progresif rant” adı altında kazançların hiç artmadığı basit bir Formülle tazminat hesaplanmaktadır.

 

Bu nedenle trafik kazası tazminatı isteme  durumunda olanlar mutlaka profesyonel yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

Bazı danışman şirketlerin konu hakkında hiç bir bilgi sahibi olmadan trafik kaza mağdurlarının işini yapmaya çalıştıkları fakat  yasaları ve  hesaplama tekniklerini bilmediklerinden mağduru bir kez daha ciddi anlamda mağdur etmektedirler. İyice araştırma yapmadan danışman şirketlere, şahıslara hatta avukatlara Genel  Vekalet vermemelerini tavsiye ediyoruz..

Bunun sebebi;  Sürekli gelen şikayetlerden çıkarılan sonuç, maalesef hak sahibi mağdurların Tazminattan tam olarak haberi olmaması vekaleti alanların insafına kalmış olmalarıdır. Genel vekaletname  almak isteyen veya vekaletnamede tazminatları tahsil yetkisi alan veya ısrarla almak isteyenlere (her kim olursa olsun, İster Avukat, ister Danışman şirket veya şahıslar) önemle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz.

Yakınını kaybetmiş veya ömür boyu sakatlanarak zaten mağdur olan insanların ikinci kez mağdur olmalarını kesinlikle istemiyoruz.

Daha dosyadaki verileri bilmeden, hesap yapmadan , (Çünkü hesap ince ve profesyonel bir iştir) size yüksek tazminatlar alabileceğini vadedenlerden özellikle uzak durmanızı tavsiye ediyoruz.

Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplama – Destekten Yoksun Kalma Tazminatı

Peki bu hesaplama neye dayanarak yapılmakta diye soracak olursak; bu hesaplama hayatını kaybeden kişinin yaşı, aile ekonomisine katkısı, geride kalan destekten yoksun kalan kişi sayısı gibi, kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanmaktadır, örneğin bir trafik kazasında hayatını kaybeden 65 yaşındaki bir kişi yakınına ödenecek trafik kazası tazminatı tutarı ile 30 yaşında kazada hayatını kaybeden kişi yakınlarına ödenecek trafik kazası tazminatı farklı olacaktır.

Yani genç yaşta trafik kazasında hayatını kaybeden kişi yakınlarına ödenecek tutar biraz daha fazla olacaktır.

Burada destek alacak olanların tamamen mirasçı olanlar değil, ölenin eşi, 18 yaşına kadar olan çocukları (öğrenim görüyorsa değişebilir) annesi ve babası destek alacak hak sahipleridir.

YENİ TRAFİK SİGORTASI GENEL ŞARTLARI YASALARA, SORUMLULUK HUKUKU İLKELERİNE VE YARGITAY’IN YERLEŞİK KARARLARINA AYKIRIDIR

 

Yeni Genel Şartlar

         14 Mayıs 2015 gün 29355 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak 01 Haziran 2015 tarihinde yürürlüğe konulan yeni Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (kısa adıyla Trafik Sigortası) Genel Şartları ve eklerinde yer alan destekten yoksun kalma ve bedensel zararlar nedeniyle tazminat hesaplama yöntemlerinin (sınırsız bir yetkiyle) Hazine Müsteşarlığınca belirleneceğine, belli formüller ve kriterler uygulanacağına ilişkin düzenlemeler, yasalara, sorumluluk hukukunun temel ilkelerine, Yargıtay’ın yerleşik ve ilkeleşmiş kararlarına aykırıdır. Özetle;

1-YENİ GENEL ŞARTLAR YASALARA AYKIRIDIR.

Anayasa’nın eşitlik ilkesine, hiç bir kişiye ve zümreye imtiyaz tanınamayacağına ilişkin 10.maddesine, kişilerin uğradıkları zararların tazminat hukukunun genel ilkelerine göre ödeneceğine ilişkin 19/Son maddesine, hakimlerin görevlerinde bağımsız olduklarına, hiçbir organ ve makamın yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceğine, genelge gönderemeyeceğine, telkinde bulunamayacağına ilişkin 138. maddesine;

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu 1451.maddesinin “Bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde,  sigorta sözleşmeleri hakkında Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır” hükmü gereğince, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 20.maddesi 4.fıkrasındaki kanun veya yetkili makamlar tarafından verilen izinle yürütülüyor olsa dahi, genel işlem şartı niteliğindeki sigorta genel şartlarının yasalara aykırı hükümlerinin geçersiz olacağına; gene 6098 sayılı TBK’nun” destekten yoksun kalma zararları ile bedensel zararların, bu Kanun hükümlerine ve sorumluluk hukuku ilkelerine göre hesaplanacağına” ilişkin emredici nitelikteki 55.maddesine;

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun “Maddi tazminatın biçimi ve kapsamı ile manevi tazminat konularında Borçlar Kanunu’nun haksız fiillere ilişkin hükümlerinin uygulanacağına” ilişkin 90.maddesine;  “Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran hallerin zarar görene karşı ileri sürülemeyeceğine” ilişkin 95.maddesine; işleten ve sürücü yakınlarının üçüncü kişi sıfatıyla ve sosyal risk ilkesi gereği işletene ait aracın Trafik Sigortasından yararlanma hakları bulunduğuna ilişkin 92/b maddesine aykırıdır.

 

2-GENEL ŞARTLARI DÜZENLEYENLER, İNSAN ZARARLARININ BİR “YAŞAMA HAKKI” SORUNU OLDUĞUNU GÖZ ARDI ETMİŞLERDİR.

İnsana verilen zararlar, trafik kazaları ve sigortalarla sınırlı olmayıp, başta iş kazaları olmak üzere, tüm sorumluluk türlerini kapsayan genel bir “hukuk” sorunudur, yaşama hakkı” sorunudur. Basit bir hesaplama işi değildir. Her sorumluluk türü için ayrı kurallar konulamaz; farklı yöntemler uygulanamaz. Ülke koşullarına ve yaşam gerçeklerine göre ortak ve adaletli çözümlerde birleşilmek gerekir.

 

3-ZORUNLU SİGORTALAR KAZANÇ KAPISI OLMAYIP, KAMUSAL NİTELİKLİ BİR YÜKÜMLÜLÜKTÜR.

Zorunlu sigortalar, bir kazanç aracı olmanın ötesinde, kamusal nitelikli ve toplumsal amaçlı düzenlemelerdir. Bu sigorta türleri, sigorta şirketlerine, sigortacılık alanında faaliyet gösterme izninin karşılığı, ödenmesi gereken bir bedel, bir yükümlülüktür. Çünkü sigorta şirketleri, 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’nun 13’üncü ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1483’üncü maddesine göre, bu tür (kamusal nitelikli) sigortaları yapmak zorundadırlar. O halde, sigorta şirketlerinin istekleri doğrultusunda, genel şartlar hazırlanıp yürürlüğe konulması; trafik kazalarından zarar görenlerin tazminat haklarının kısıtlanması, en aza indirilmesi, yasalara, sorumluluk hukukunun temel ilkelerine, Yargıtay’ın yerleşik ve ilkeleşmiş kararlarına aykırıdır.

 

4-YENİ GENEL ŞARTLAR, YARGITAY’IN İLKELEŞMİŞ KARARLARINA AYKIRIDIR.

Yargıtay’ın elli altmış yıl boyunca oluşturulmuş, evrensel sorumluluk kurallarıyla uyumlu ilke kararları vardır. Bunlar da genel anlamda “hukuk”un bir parçası, bütünleyicisi olarak uyulması gereken kurallardır. Yeni Genel Şartları yürürlüğe koyanlar (dayatanlar), tazminat hesabına esas parasal değerlere vergi kaydı koşulu koyarak, “gerçek belli iken varsayımlara dayanılamaz” evrensel hukuk ilkesine aykırı hareket etmişlerdir. Destek süresi ile aktif ve pasif dönemlerin, hesaplamaya esas standartların Hazine Müsteşarlığı tarafından belirleneceği açıklaması ile hem yetki aşımında bulunmuşlar, hem de yargısal birikimleri, hukukun temel ilkelerini, Yargıtay’ın uzun yılların emeği ilkeleşmiş ve kökleşmiş kararlarını yok saymışlardır.

 

5-İNSAN ZARARLARI HER ŞEYDEN ÖNCE BİR VİCDAN SORUNUDUR.

Devletin ilgili birimleri ve sigortacılar, trafik kazalarının azaltılması, önlenmesi, kaza yapanların araç kullanmalarının yaşam boyu yasaklanması veya sürücü belgelerinin uzun süreli geri alınması, sürücülerin eğitilmesi yönünde çalışmalar yapmak; uzun süre kaza yapmayanların ödüllendirilmesi gibi önlemler almak ve önerilerde bulunmak yerine, insana verilen zararlara ilişkin tazminat haklarının kısıtlanması, sınırlandırılması yönünde (yasalara, hukukun temel ilkelerine ve yerleşik içtihada aykırı) kurallar koymayı, katı koşullar içeren bir Genel Şartları yürürlüğe koymayı yeğlemişlerdir.

İnsan hakları ve yaşama hakkı evrensel ve anayasal koruma altındaki en temel haklardır. Adalet bir anlamda vicdandır, kimse bunu göz ardı edemez, etmemelidir.

Yukarıdaki açıklamalar Tazminat Hukuku – Çelik Ahmet Çelik sayfasından alınmıştır.İlgili sayfaya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www.tazminathukuku.com/genel/yeni-trafik-sigortasi-genel-sartlari.htm

Tazminat Hesaplama Ölümlü Trafik Kazalarında Tazminat Hesaplama

Artık tam kusurlu sürücü ve araç sahibinin yakınları da trafik kazası tazminatı alabilecek!

Danıştay’ın verdiği bu karar 2008 yılına kadar olan tazminat şartlarını da baştan aşağı değiştirmiş oldu.

Ölüm veya yaralama olan trafik kazalarında araç sürücüsü  yada araç işletmecisinin  kusuru bulunduğu durumlarda, ölen kişinin yada yaralanan kişinin aile bireylerine ve 3. kişilere tazminat ödenmemesi  şeklindeki  yerel mahkemenin kararı,  Yargıtay tarafınca bozulup aile bireylerinin

 

Maddi-Manevi-Tazminat Trafik Kazalarında Ölüm Ya da Yaralanma

Trafik kazası tazminatı, Her türlü maddi ve manevi tazminatlar

Hakkında sorularınızı uzmanımız cevaplıyor

Tüm Trafik kaza mağdurlarına rehber olmayı amaçlayan Asa Hasar Danışmanlık,  kaza anında ve sonrasında ücretsiz  danışmanlık hizmetleriyle günde onlarca kaza mağduruna ulaşarak  tazminat hakları konusunda bilgilendirip, ikinci bir kez mağdur olmalarını engellemektedir.

Uzman hasar yönetimi ve danışmanlık kadrosuyla sigorta kapsamındaki her türlü kazada hizmet vermektedir.

Son on yılda yaşanmış Trafik kazalarında, her tür kaza ve afetlerde meydana gelen vefat, daimi sakatlıklarda ortaya çıkan maddi/manevi kayıplarınızın tazminatını almanızda yardım ediyor. Aktüeryal (tazminat hesabı) uzmanlarıyla birlikte tüm çıkarlarınızı gözeterek hesaplayıp, gerçek tazminatlarınızı ilgili sigorta şirketlerinden, Güvence Hesabından veya Türkiye Motorlu Taşıtlar Bürosundan (TMTB) alarak en kısa sürede mağdurlara ulaştırılmasını sağlıyor.

Sigorta teminatı kapsamında olsun ya da olmasın herhangi bir kazadan kaynaklanan, her türlü mağduriyetinizde kanuni hakedişlerinizi;

kurum, kuruluş ve şahıslardan tahsil etmek için kurulmuş bulunmaktayız. Trafik kazası tazminatı Desteği için Asa Hasar Danışmanlık Hizmetleri

!!! Üstelik tazminatınız elinize geçene kadar hiçbir ücret talep etmeden!!!   

 

                        İletişim için Tıklayınız>>>

 

Animated Social Media Icons Powered by Acurax Wordpress Development Company
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Linkedin